دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان TSU

دانشگاه TSU گرجستان

دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان TSU که به احترام بنیان گذار آن به دانشگاه  ایوانه جواخیشویلی تفلیس نیز مشهور است مهمترین و برترین دانشگاه کشور گرجستان و در عین حال قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه منطقه قفقاز است.   این دانشگاه در سال1918 توسط دانشمند بزرگ گرجی ایوانه جواخیشویلی پایه گذاری شد. بر طبق آخرین آمار این دانشگاه بیش از 20 دانشکده در زمینه رشته های علوم مهندسی, علوم طبیعی, زبان و ادبیات, روزنامه نگاری, حقوق, اقتصاد, زمین شناسی و زیست شناسی و بسیاری رشته های دیگر دارد و بیش از 30000 دانشجو از کشورهای مختلف جهان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

از نکات مثبت تحصیل در دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان TSU آن است که ارتباطات بسیاری میان گروه های مختلف آموزشی آن با دانشگاه های برجسته کشور های آلمان, ایالات متحده آمریکا, کانادا, انگلستان, ایتالیا و … وجود دارد و این امر می تواند امکان ادامه تحصیل و یا داشتن پروژه های مختلف کاری و تحصیلی را برای فرد فراهم آورد.

دانشگاه TSU گرجستان

شرایط تحصیل و رشته های دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان TSU

در زیر نمونه ای از دانشکده های این دانشگاه و رشته های ارائه شده در مقاطع مختلف تحصیلی آن گردآوری شده است:

رشته های ارائه شده در دانشکده علوم انسانی در مقطع کارشناسی

 1. Georgian Philology, qualification: Bachelor of Philology
 2. History, qualification: Bachelor of History
 3. Archaeology, qualification: Bachelor of Archaeology
 4. Philosophy, qualification: Bachelor of Philosophy
 5. Primary Education, qualification: Bachelor of Education
 6. Ethnology, qualification: Bachelor of Ethnology
 7. Study of Arts, qualification: Bachelor of Arts
 8. Cultural Studies, qualification: Bachelor of Cultural Studies
 9. Caucasian Studies, qualification: Bachelor of Caucasian Studies
 10. Caucasian Studies (Russian language), qualification: Bachelor of Caucasian Studies
 11. American Studies, qualification: Bachelor of American Studies
 12. Arabic Studies, qualification: Bachelor of Oriental Studies
 13. Iranian Studies, qualification: Bachelor of Oriental Studies
 14. Turkish Studies, qualification: Bachelor of Oriental Studies
 15. Hebrew-Aramaic Studies, qualification:  Bachelor of Oriental Studies
 16. Armenian Studies, qualification: Bachelor of Oriental Studies
 17. Assyriology, qualification: Bachelor of Oriental Studies
 18. English Philology, qualification: Bachelor of Philology
 19. German Philology, qualification:  Bachelor of Philology
 20. French Philology, qualification: Bachelor of Philology
 21. Spanish Philology, qualification: Bachelor of Philology
 22. Italian Philology, qualification: Bachelor of Philology
 23. Classical Philology, qualification: Bachelor of Philology
 24. Byzantine Philology, qualification: Bachelor of Philology
 25. Modern Greek Philology, qualification: Bachelor of Philology
 26. Russian Philology, qualification: Bachelor of Philology
 27. Russian Philology (Russian language), qualification: Bachelor of Philology
 28. Scandinavian Philology, qualification: Bachelor of Philology
 29. Fine Arts, qualification: Bachelor of Arts
 30. TV and Cinema Arts, qualification: Bachelor of Arts

دانشکده مهندسی و علوم طبیعی

رشته های ارائه شده در دانشکده  مهندسی و علوم طبیعی در مقطع کارشناسی

 1.  Mathematics, qualification: Bachelor of Science in Mathematics
 2. Physics, qualification: Bachelor of Natural Sciences in Physics
 3. Chemistry, qualification: Bachelor of Natural Sciences in Chemistry
 4. Biology, qualification: Bachelor of Natural Sciences in Biology
 5. Computer Science, qualification: Bachelor of Informatics
 6. Computer Science (Georgian, French), qualification: Bachelor of Informatics
 7. Applied Biological Sciences and Biotechnology, qualification: Bachelor of Applied Biological Sciences
 8. (Biotechnology)
 9. Geography, qualification: Bachelor of Natural Sciences in Geography
 10. Geology, qualification: Bachelor of Natural Sciences in Geology
 11. Electronics, qualification: Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering
 12. Ecology, qualification: Bachelor of Ecology

دانشکده علوم اجتماعی و علوم سیاسی

رشته های ارائه شده در دانشکده علوم اجتماعی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی

 1. Human Geography, qualification: Bachelor of Social Sciences in Human Geography
 2. Sociology, qualification: Bachelor of Sociology
 3. Social Work, qualification: Bachelor of Social Work
 4. Psychology, qualification: Bachelor of Social Sciences in Psychology
 5. Political Science, qualification: Bachelor of Political Science
 6. International Relations, qualification: Bachelor of International Relations
 7. Journalism and Mass Communication, qualification: Bachelor of Social Sciences
 8. Journalism and Mass Communication (Georgian and Russian languages), qualification: Bachelor of Social Sciences

رشته های ارائه شده در دانشکده اقتصاد و بازرگانی در مقطع کارشناسی

 1. Economics, qualification: Bachelor of Economics
 2. Business Administration, qualification: Bachelor of Business Administration
 3. Tourism, qualification: Bachelor of Business Administration in Tourism

رشته های ارائه شده در دانشکده حقوق در مقطع کارشناسی

 1.  Law, qualification: Bachelor of Law
 2. International Law, qualification: Bachelor of Law, specialization – International Law

شایان ذکر است زبان تدریس در اکثریت این رشته ها به زبان گرجی است و فقط رشته های ذیل به زبان های دیگر ارائه می گردند.

مقطع کارشناسی

1.    Computer Sciences (in French language)
2.    Caucasiology (in Russian language)
3.    Russian Philology (in Russian language)
4.    Journalism (in Russian language)

رشته های ارائه شده در دانشکده  مهندسی و علوم طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد

 1. Computer Science, qualification: Master of Computer Science
 2. Information Systems, qualification: Master of Information Systems
 3. Information Technologies, qualification: Master of Information Technologies
 4. Mathematics, qualification: Master of Science in Mathematics
 5. Applied Mathematics, qualification: Master of Science in Applied Mathematics
 6. Fundamental Physics, qualification: Master of Physics in Environmental Condensed Matter
 7. Physics/Astrophysics/Plasma Physics/Atomic Physics/Elementary Particle Physics/Nonlinear Phenomena Physics
 8. Applied Physics, qualification: Master of Physics in Solid State Physics/Micro and Nanoelectronics/Applied Electrodynamics/Radiophysics/Nuclear Physics
 9. Chemistry, qualification: Master of Chemistry
 10. Chemical Expertise, qualification: Master of Chemistry, Chemical Expertise
 11. Biology, qualification: Master of Biology in Biodiversity/Biochemistry/Neuroscience/ Developmental Biology/Cell Biology/Plant Physiology/Microbiology/Immunology/ Molecular Biology/Genetics
 12.  Physical Geography and Sustainable Environmental Development, qualification: Master of Geography
 13. Geomorphology, Cartography and Landscape Planning, qualification: Master of Geography
 14. Geology, qualification: Master of Geology
 15. Biophysics (interdisciplinary), qualification: Master of Biophysics
 16. Electrical and Electronic Engineering, qualification: Master of Science in Electrical and Electronic Engineering
 17. Applied Biosciences, qualification: Master of Applied Biosciences (Biotechnology)
 18. Applied Biosciences (English language), qualification: Master of Applied Biosciences (Biotechnology)

رشته های ارائه شده در دانشکده  علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد

 1. Philosophy, qualification: Master of Philosophy
 2. Georgian History, qualification: Master of Georgian History
 3. Modern and Contemporary History, qualification: Master of History
 4. History of Christianity, qualification: Master of Christianity History
 5.   Ancient Languages and Civilizations, qualification: Master of History/Master of Assyriology/Master of Ancient Studies
 6. Intercultural Studies in Ancient and Medieval History, qualification: Master of History
 7. Medieval Studies, qualification: Master of Medieval Studies/Master of History
 8. Archaeology, qualification: Master of Archaeology
 9. Ethnology, qualification: Master of Ethnology
 10. General and Applied Linguistics, qualification: Master of Linguistics
 11. Kartvelian Linguistics, qualification: Master of Philosophy, Master of Kartvelian Linguistics
 12. Georgian Literature, qualification: Master of Philology
 13. English Studies, qualification: Master of English Philology/Master of Lexicography/Master of British Studies
 14. German Philology, qualification: Master of German Philology
 15. Roman Philology, qualification: Master of French Philology/Master of Spanish Philology/Master of Italian Philology
 16. Greek-Roman Philology, qualification: Master of Classical Philology/Master of Byzantine Philology/Master of Modern Greek Philology
 17. Slavic Philology, qualification: Master of Philology
 18. Theory and Practice of Translation, qualification: Master of Philology
 19. History of Literature, Textology and Editorial-Publishing Activity, qualification: Master of Philology
 20. Philology of Medieval Christian East, qualification Master of Philology
 21. Caucasian Studies, qualification: Master of Caucasian Studies
 22. American Studies, qualification: Master of American Studies
 23. Russian Studies, qualification: Master of Russian Studies
 24. Arabic Studies, qualification: Master of Arabic Studies
 25. Assyriology, qualification: Master of Assyriology
 26. Iranian Studies, qualification: Master of Iranian Studies
 27. Turkish Philology, qualification: Master of Turkish Philology
 28. Hebrew-Aramaic Philology, qualification: Master of Hebrew-Aramaic Philology
 29. Translation and Intercultural Relations (on the basis of the Georgian and English languages), qualification: Master of Translation Studies
 30. Cultural Heritage and Modernity, qualification: Master of Arts/Master of Museum Studies
 31. Fine Arts, qualification: Master of Fine Arts
 32. Cultural Studies, qualification: Master of Cultural Studies
 33. Cultural and Social Anthropology, qualification: Master of Anthropology
 34. Education Sciences, qualification: Master of Education Sciences
 35. Teacher Education, qualification: Master of Teacher Education
 36. Caucasian Studies (Russian language), qualification: Master of Caucasian Studies
 37. Slavic Philology (Russian language), qualification: Master of Philology

رشته های ارائه شده در دانشکده علوم اجتماعی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد

 1. Gender Studies, qualification: Master of Social Sciences in Gender Studies
 2. Conflict Analysis and Management, qualification: Master of Conflictology
 3. Mass Communication and Media Studies, qualification: Master of Mass Communication and Media Studies
 4. Media and New Technologies, qualification: Master of Journalism
 5. Applied Social Psychology, qualification: Master of Applied Social Psychology
 6. Information Society and Media Sociology, qualification: Master in Media Communications Sociology
 7. Organization Development and Consultancy, qualification: Master of Organization Development
 8. Psychological Assessment and Consultation for Children and Adolescents, qualification: Master of Psychology
 9. Educational Psychology and Research, qualification: Master of Psychology
 10. Social, Political and Cultural Psychology, qualification: Master of Social Psychology
 11. Eurasian and Caucasian Studies (English language), qualification: Master of Social Sciences
 12. Psychological Anthropology (interdisciplinary), qualification: Master of Psychological Anthropology
 13. Industrial and Organizational Psychology, qualification: Master of Industrial and Organizational Psychology
 14. Social Work, qualification: Master of Social Work
 15. Sociology, qualification: Master of Sociology
 16. Human Geography, qualification: Master of Human Geography
 17. Political Science, qualification: Master of Political Science
 18. Governance and Public Policy, qualification: Master of Public Governance
 19. Diplomacy and Foreign Policy, qualification: Master of Diplomacy and Foreign Policy
 20. Nationalism and Ethnicity Studies, qualification: Master of Nationalism and Ethnicity Studies

رشته های ارائه شده در دانشکده اقتصاد و بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

 1. Economics, qualification: Master of Economics
 2. Business Administration, qualification: Master of Business Administration
 3. Economics (English-language master’s degree program at the International School of Economics), qualification: Master of Economics
 4. International Enterprise Management (joint master’s degree program), qualification: dual degree: Master of Business Administration (TSU) and Master of Science (Friedrich Schiller University of Jena)

رشته های ارائه شده در دانشکده حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

 1. Law, qualification: Master of Law
 2. Public Governance (English language, German University of Administrative Sciences Speyer), qualification: Master of Public Governance
 3. International Law, qualification: Master of International Lawرشته های ذیل در مقطع کارشناسی ارشد به طور کلی به زبان انگلیسی تدریس می گردنند.
  مقطع کارشناسی ارشد

  1.    Economics (in English language)
  2.    Tourism and Hospitality Management (in English language)
  3.    Public Management (in English language)
  4.    European Studies (interfaculty, in English language)
  5.    Gender (interdisciplinary , in English language)
  6.    Transformation in South Caucasus (in English language)
  7.    Medical Molecular Biology (in English language)

رشته های ارائه شده در دانشکده  مهندسی و علوم طبیعی در مقطع دکتری

 1. Computer Science, qualification: Doctor of Computing
 2. Mathematics, qualification: Doctor of Mathematics
 3. Physics, qualification: Doctor of Physics
 4. Chemistry, qualification: Doctor of Chemistry
 5. Biology, qualification: Doctor of Biology
 6. Geography, qualification: Doctor of Geography
 7. Geology, qualification: Doctor of Geology
 8. Electrical and Electronic Engineering, qualification: Doctor of Sciences in Electrical and Electronic Engineering
 9. Applied Ecology, qualification: Doctor of Ecology

رشته های ارائه شده در دانشکده  علوم انسانی در مقطع دکتری

 1.  History, qualification: Doctor of History
 2. Anthropology, qualification; Doctor of Anthropology
 3. Philology, qualification; Doctor of Philology
 4. Philosophy, qualification; Doctor of Philosophy
 5. Study of Arts, qualification: Doctor of Arts
 6. Education Sciences, qualification: Doctor of Education Sciences
 7. American Studies, qualification: Doctor of American Studies
 8. Cultural Studies, qualification: Doctor of Cultural Studies
 9. Archaeology, qualification: Doctor of Archaeology
 10. Russian Studies, qualification: Doctor of Russian Studies
 11. European Literature (joint international doctoral degree program), qualification: Doctor of Philology

رشته های ارائه شده در دانشکده علوم اجتماعی و علوم سیاسی در مقطع دکتری

 1. Clinical Neuropsychology, qualification: Doctor of Psychology
 2. Organization Development and Consultancy, qualification: Doctor of Psychology
 3. Industrial and Organizational Psychology, qualification: Doctor of Psychology
 4. Social, Political and Cultural Psychology, qualification: Doctor of Psychology
 5. Psychological Anthropology (interdisciplinary), qualification: Doctor of Psychology
 6. Social Work, qualification: Doctor of Social Work
 7. Sociology, qualification: Doctor of Sociology
 8. Political Science, qualification: Doctor of Political Science
 9. Human Geography, qualification: Doctor of Human Geography
 10. Conflict Analysis and Management, qualification: Doctor of Social Sciences
 11. Mass Communications, qualification: Doctor of Mass Communications
 12. Gender Studies (English-language international program), qualification: Doctor of Gender Studies
 13. Individual and Clinical Psychology, qualification: Doctor of Psychology
 14. International Relations, qualification: Doctor of International Relations

رشته های ارائه شده در دانشکده اقتصاد و بازرگانی در مقطع دکتری

 1. Economics, qualification: Doctor of Economics
 2. Business Administration, qualification: Doctor of Business Administration
 3. Tourism and Hospitality Management, qualification: Doctor of Tourism

رشته های ارائه شده در دانشکده حقوق در مقطع دکتری

Law, qualification; Doctor of Law

همان طور که مشاهده می نمایید اکثریت قریب به اتفاق رشته ها در دانشگاه دولتی تفلیس گرجستان TSU تدریس می گردند. با توجه به اینکه این دانشگاه از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران است و در عین حال ارتباطات گسترده ای با دانشگاه های سراسر جهان دارد می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای ادامه تحصیل در کشور گرجستان در نظر گرفته شود.

اگر شما نیز مایل به ادامه تحصیل در  گرجستان و دریافت اقامت تحصیلی در این کشور هستید با ما تماس بگیرید. وکلا و کارشناسان برجسته ما در موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز این امکان را برای هموطنان عزیز فراهم نموده اند تا بتوانند در بهترین دانشگاه های این کشور به ادامه تحصیل بپردازند.

مقالات مرتبط

ثبت درخواست مشاوره فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرایط و مزایای ویزای کار

پیشنهادات فوق العاده

پیشنهادات فوق العاده

پیشنهادات فوق العاده

پیشنهادات فوق العاده